Leerlingenzorg

Onder schoolorganisatie heeft u kunnen lezen wat de taken van de interne begeleiders op onze school zijn. In het  schoolondersteuningsprofiel  kunt u nog uitgebreider lezen hoe we met verschillende vraagstukken binnen de leerling zorg omgaan en welk beleid er hieromtrent is.

Nieuw op school 
Om de kinderen als vierjarige vanaf de eerste dag zo goed mogelijk te begeleiden, wordt het intakeformulier van de school gebruikt. Indien nodig wordt er aan de ouders toestemming gevraagd informatie op te vragen bij voorschoolse instanties. Vanuit de peuterspeelzalen in Houten is er een digitale overdracht van de gegevens. Na zes weken vindt er een gesprek plaats met de leerkracht, om met elkaar de eerste weken op school te bespreken. Voor leerlingen die tussentijds op school instromen wordt vooraf door de intern begeleider bekeken of er ruimte is in een groep, zowel qua aantal als qua onderwijsbehoeften. Ook zal er bij de aanmelding een gesprek plaatsvinden tussen de ouders en de directeur en/of de intern begeleider. De intern begeleider zal ook contact opnemen met de intern begeleider van de vorige school. Er vindt bij inschrijving een digitale overdracht van de oude naar de nieuwe school plaats.   

Samenwerking met ouders 
Ouders worden intensief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Zij kennen het kind namelijk het best. De Vlinder streeft naar een optimale samenwerking met ouders. Leren beperkt zich namelijk niet alleen tot de school. Samen met de ouders wordt bekeken of en hoe zij binnen het ondersteuningsplan een rol kunnen spelen met als doel een betere afstemming tussen school en thuis. Hierover zal regelmatig overleg plaatsvinden. Dit kan zowel op verzoek van de leerkracht als op verzoek van de ouder(s) zijn.