Ouderbijdrage

De inkomsten van de Oudervereniging bestaan voor een belangrijk deel uit de ouderbijdrage en worden aangevuld door inkomsten uit de Oud Papier Actie (OPA). Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, wordt iedereen die daartoe in staat is verzocht de bijdrage te voldoen, zodat de geplande activiteiten ook daadwerkelijk plaats kunnen vinden.

De bestemming en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld door school (het bevoegd gezag), na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). De inning van de ouderbijdrage wordt door school gedaan.