Interne Begeleider (IB)

De intern begeleiders (IB) zorgen er samen met leerkrachten en de ouders voor, dat elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Dit houdt in dat de intern begeleider: 

  • De zorgstructuur bewaakt binnen de school in samenwerking met de directie. 
  • Het leerlingvolgsysteem bewaakt, waarin vorderingen en ontwikkelingen op het gebied van lezen, rekenen, spelling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind zijn geregistreerd. 
  • Regelmatig besprekingen heeft met elke groepsleerkracht over de groep en de individuele leerlingen. 
  • Bij grotere ondersteuningsvragen aanwezig kan zijn bij oudergesprekken. 
  • Probeert samen met de groepsleerkracht oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen. Hierin een coachende rol heeft. 
  • Contacten onderhoudt met alle intern begeleiders binnen het Samenwerkingsverband (Profi Pendi) en binnen de scholenstichting van Fectio. Ook met de school voor speciaal basisonderwijs, de schoolarts en andere hulpverlenende instanties. 

De Intern Begeleiders op De Vlinder zijn Manuela Jaskulak en Sandrine Rosmulder.