Oudervereniging (OV)

Wist u dat alle ouders van de leerlingen die op de Vlinder zitten automatisch lid zijn van de OV?
De oudervereniging (OV) is een eigen rechtspersoonlijkheid en heeft een eigen bestuur. Het bestuur bestaat uit drie tot vijf ouders, die de functies vervullen van (vice)voorzitter, secretaris en penningmeester.
De oudervereniging is actief om de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen en de betrokkenheid van ouders te vergroten. Dit komt tot uiting in de gezamenlijke organisatie van activiteiten die niet onder het reguliere lesprogramma vallen.
 
Activiteiten
De onderstaande activiteiten worden onder andere door de OV georganiseerd:
- Sinterklaas
- Kerst
- Carnaval
- Paaviering
- Themadagen/schoolreisjes
- Sport- en speldag
- Avondvierdaagse
- Sporttoernooien
- Afscheid van groep 8
 
Werkwijze
Voor elke activiteit is er een OV-commissie bestaande uit een aantal enthousiaste ouders. Daarnaast werkt de OV-commissie altijd samen met vertegenwoordiger vanuit het leerkrachtenteam. Samen zorgen ouders en leerkrachten voor onvergetelijke activiteiten voor onze kinderen.
 
De OV vergadert een aantal keer per schooljaar en afhankelijk van de agenda sluiten vertegenwoordigers vanuit de OV-commissies aan bij de vergadering. Daarnaast is er eens per jaar een Algemene Leden Vergadering waar alle ouders welkom zijn en onder andere inzicht krijgen in de financiën.
 
Waarmee bekostigen we dit?
De inkomsten van de Oudervereniging bestaan voor een belangrijk deel uit de vrijwillige ouderbijdragen en worden aangevuld door inkomsten uit de Oud Papier Actie (OPA). Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, wordt iedereen die daartoe in staat is verzocht de bijdrage te voldoen, zodat de geplande activiteiten ook daadwerkelijk plaats kunnen vinden.
 
De bestemming en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld door school (het bevoegd gezag), na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). De inning van de ouderbijdrage wordt door school gedaan.
 
Meewerken aan een activiteit of actie?
De OV is altijd op zoek naar ouders die willen meewerken in één van de commissies of in het bestuur. Heeft u belangstelling, wilt u een bijdrage leveren of wilt u meer informatie hierover, stuur dan een e-mail naar ov@rkbs-de-vlinder.nl of spreek een van de bestuursleden persoonlijk aan.
 
Bestuursleden
Het bestuur bestaat uit de volgende enthousiaste ouders: Hanneke van Rooijen-Cuppen (voorzitter), Vincent Alleman (penningmeester), Manon van Delft (secretaris) en Annemarie Dijkstra.