Oudervereniging (OV)

De oudervereniging (OV) helpt de school bij het realiseren van activiteiten voor de leerlingen van de Vlinder, die buiten het reguliere lesprogramma plaatsvinden. Denk daarbij aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen, de themadag, de sport-& speldag, de avond4daagse, verschillende sportroernooien, het luizenpluizen en het afscheid van groep 8. 

De ouders van alle leerlingen die op de Vlinder zitten zijn automatisch lid van de OV. De vereniging heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en een eigen bestuur. Het bestuur bestaat uit vier ouders, die de functies vervullen van (vice) voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Voor elke activiteit bestaat een OV-commissie, bestaande uit een aantal actieve ouders. Het aantal hiervan verschilt per activiteit. De OV commissie werkt altijd samen met een vertegenwoordiging vanuit het leerkrachtenteam. 

De inkomsten van de Oudervereniging bestaan voor een belangrijk deel uit de ouderbijdrage en worden aangevuld door inkomsten uit de Oud Papier Actie (OPA). Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, wordt iedereen die daartoe in staat is vezocht de bijdrage te voldoen, zodat de geplande activiteiten ook daadwerkelijk plaats kunnen vinden. 

De bestemming en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld door school (het bevoegd gezag), na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). De inning van de ouderbijdrage wordt door school gedaan. 

De Oudervereniging is altijd op zoek naar ouders die willen meewerken in één van de commissies of in het bestuur. Heeft u belangstelling, of wilt u meer informatie hierover, stuur dan een e-mail naar ov@rkbs-de-vlinder.nl.