Interne contactpersoon (ICP)

Op de Vlinder zijn twee personen waarbij leerlingen, ouders, leerkrachten of andere betrokkenen terecht kunnen met problemen of klachten van welke aard dan ook. Deze intern contactpersonen (ICP) zorgen ervoor dat de problemen of klachten serieus genomen worden en op een passende manier worden aangepakt. De intern contactpersonen op de Vlinder zijn: 

Stefanie van den Broek: stefanie.vandenbroek@rkbs-de-vlinder.nl 
Marloes Smit: marloes.smit@rkbs-de-vlinder.nl   

Men kan in contact komen met de intern contactpersonen door hen een e-mail te sturen of door een klacht/probleem op papier te zetten en dit in de rode brievenbus op school te deponeren. Deze rode brievenbus hangt in de hal, bij de ingang van het grote plein.  

Externe vertrouwenspersoon
Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de Externe vertrouwenspersoon. De Extern vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. De Extern vertrouwenspersoon voor onze school is:

Ellen Zonneveld: evp@cedgroep.nl.
Zij is werkzaam bij de CED groep (Centrum Educatieve Dienstverlening) in Rotterdam.
Telefoonnummer: 010-407 15 10

Klachtenregeling
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen immers in eerste instantie in goed overleg met de betreffende leerkracht of de directie worden besproken. Wanneer deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

De volledige klachtenregeling vindt u op de website van onze stichting Fectio.
 https://www.ksfectio.nl/beleid/klachtenregeling