Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan, waarin een afvaardiging van ouders en een afvaardiging van het onderwijzend personeel meedenkt, adviseert, dan wel meebeslist over belangrijke schoolzaken, die van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met een vertegenwoordiger van het MT, die een deel van de vergadering bijwoont. Het overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het scholingsplan, het vaststellen van vakanties en studiedagen. De MR draagt bij aan het bevorderen van de openheid en onderling overleg in de school, waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.