Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan, waarin een afvaardiging van ouders en een afvaardiging van het onderwijzend personeel meedenkt, adviseert, dan wel meebeslist over belangrijke schoolzaken, die van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met een vertegenwoordiger van het MT, die een deel van de vergadering bijwoont. Het overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het scholingsplan, het vaststellen van vakanties en studiedagen. De MR draagt bij aan het bevorderen van de openheid en onderling overleg in de school, waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. 

 

MR zoekt twee nieuwe leden

Beste ouders,

Timo van Ommen en Nikki Westland gaan aan het einde van dit schooljaar de medezeggenschapsraad (MR) verlaten omdat hun termijn van 3 jaar verlopen is. Dit betekent dat er ruimte komt voor twee nieuwe MR leden! 

De MR denkt mee over belangrijke zaken op school, zoals hoeveel geld waar naartoe gaat of wat er in het schoolplan moet komen te staan. Ook onderwerpen zoals veiligheid in de school en de analyses van de cito toetsen zijn onderwerpen waar over gesproken wordt. Daarnaast is bij wet geregeld dat de MR betrokken moet worden bij nieuw beleid (adviesrecht en instemmingsrecht) of andere zaken die de inhoud van het onderwijs of de organisatie van de school betreffen. In de MR zitten personeelsleden en ouders. Deze leden worden door middel van verkiezingen gekozen (als er zich meer ouders aanmelden dan we nodig hebben) en vertegenwoordigen dus hun achterban. De MR komt zo’n 6 keer per jaar bij elkaar op maandag avonden om 19.15 uur op de Vlinder.

Lijkt het je leuk en interessant? Laat dit ons dan weten voor vrijdag 5 april 2024 via eefje.fransen@rkbs-de-vlinder.nl of spreek één van ons even aan op het schoolplein.

Vriendelijke groet van Timo van Ommen, Marten Blankesteijn en Nikki Westland