Communicatie

Communicatie en ouderbetrokkenheid
Ouders worden op verschillende manieren geïnformeerd over het welbevinden, de werkhouding en de schoolprestaties van hun kinderen. De informatie wordt op verschillende niveaus gegeven. Gericht op het individuele kind, informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de klas en schoolbreed. Onze ouders zijn gesprekspartner op verschillende niveaus. Als educatief partner; school en ouders werken samen ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen. Hiermee wordt een doorgaande lijn school/thuis vormgegeven. Daarnaast zijn ouders in de panelgroep, oudervereniging (OV) en medezeggenschapsraad (MR) betrokken als meedenkende partner over beleid. 

MR en OV
Zie ook de kopjes Medezeggenschapsraad (MR) en Oudervereniging (OV), voor meer informatie over twee belangrijke ouderorganen in de school. 

Informatieplicht ouders
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat alles heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. Heeft u hier vragen over, neemt u dan contact met met de leerkracht.